De voorwaarden in deze Privacy Policy zijn van toepassing op alle activiteiten, diensten en uitingen van Honk- en Softbalvereniging TIW-Survivors, statutair gevestigd te Diemen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40536535).

Indien je na het doornemen van deze Privacy Policy vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

TIW-Survivors
bestuur@tiw-survivors.nl

Voor bezoekers van onze website
De website is beveiligd met een SSL-certificaat. Gegevens die je naar ons verstuurt via het contactformulier worden dus op een veilige manier verzonden.

Wij maken enkel gebruik van cookies of gelijksoortige technieken om de werking van onze website te optimaliseren. De verzamelde gegevens worden door ons niet ingezien, geanalyseerd of op een andere manier gebruikt. Ook worden deze gegevens niet ter beschikking gesteld aan derden.

Onze website biedt links naar externe websites. TIW-Survivors is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen.

Voor leden van de vereniging
Als TIW-Survivors zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. TIW-Survivors hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TIW-Survivors houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of er uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door TIW-Survivors verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om jou als lid te kunnen registreren bij onze vereniging en bij de KNBSB zodat je kunt deelnemen aan sportactiviteiten en ten behoeve van de bijbehorende verzekeringen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen vanuit de vereniging.

Deze hiervoor benodigde gegevens worden aan jou gevraagd via ons inschrijvingsformulier.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De hosting van onze website;
 • De digitale ledenadministratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
TIW-Survivors bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens TIW-Survivors van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op alle systemen waar jouw persoonsgegevens in zijn opgeslagen;
 • We anonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegeven die door onze vereniging zijn opgeslagen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.